Structure and magnetization of LaFe1-xCoxO3 perovskite nanomaterials synthesized by co precipitation method

In this study, we illustrate full data of synthesis, structural characteristic and magnetic property of Co(II)-dopped LaFe1-xCoxO3 (x = , , ) perovskite nanoparticles by hydrolysis of La(III), Fe(III), Co(II) cations in boiling water, corresponding to precipitation of using solution of KOH 5 (w/w). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.