Simultaneous determination of selected flavour enhancers in beef Pho broth samples by chemometrics - Assisted spectrophotometry

The chemometrics-assisted spectrophotometry has been studied for simultaneous determination of monosodium glutamate (MSG), disodium guanylate (DSG) and disodium inosinate (DSI) in beef Pho broth. The effect of protein was eliminated by precipitation with ammonium sulfate. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
49    5    1    02-10-2022
6    6    1    02-10-2022
3    7    1    02-10-2022
21    20    1    02-10-2022
13    5    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.