Công tác xã hội trong hỗ trợ đời sống nữ lao động di cư tự do từ nông thôn ra thành phố

Bài viết này, tìm hiểu tình trạng di cư tự do của nhóm nữ lao động tại thành phố hiện nay, phân tích những trở ngại khó khăn và vấn đề gặp phải của nữ lao động di cư tại thành phố, để từ đó đưa ra biện pháp hỗ trợ của công tác xã hội nhằm trợ giúp nhóm nữ lao động di cư giải quyết những khó khăn trong cuộc sống dưới góc độ của ngành công tác xã hội. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 80-86 This paper is available online at http CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG NỮ LAO ĐỘNG DI CƯ TỰ DO TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ Nguyễn Thị Mai Hương Khoa Công tác Xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Di cư là một hiện tượng kinh tế - xã hội mang tính khách quan tất yếu của sự phát triển. Do tác động của quá trình CNH HĐH dòng người di cư tìm kiếm việc làm từ nông thôn ra thành phố ngày càng tăng và có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến người lao động di cư trong đó có lao động nữ di cư tự do. Bài viết này tìm hiểu tình trạng di cư tự do của nhóm nữ lao động tại thành phố hiện nay phân tích những trở ngại khó khăn và vấn đề gặp phải của nữ lao động di cư tại thành phố để từ đó đưa ra biện pháp hỗ trợ của công tác xã hội nhằm trợ giúp nhóm nữ lao động di cư giải quyết những khó khăn trong cuộc sống dưới góc độ của ngành công tác xã hội. Từ khóa Công tác xã hội lao động nữ di cư. 1. Mở đầu Di cư là một hiện tượng kinh tế - xã hội mang tính khách quan tất yếu của sự phát triển. Việt Nam đang trong quá trình CNH HĐH đất nước và do sự tác động của nền kinh tế thị trường nên sự chênh lệch về mức sống khác biệt về thu nhập và phát triển không đồng đều giữa các vùng miền lãnh thổ ngày càng sâu sắc. Điều này dẫn đến dòng di chuyển người lao động từ nông thôn ra thành phố để mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Nghiên cứu về di cư nói chung và nhóm lao động nữ di cư từ nông thôn ra thành phố Hà Nội là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm như các bài viết Chiều cạnh giới của di dân lao động trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 1 . Bài viết đã đề cập đến động lực di cư những trở ngại khó khăn trong quá trình di cư và vị thế pháp lí của những người lao động nữ ra đô thị. Tác giả Phạm Bảo Dương Nguyễn Thị Tình với bài Việc làm và đời sống của lao động nữ nông thôn làm việc tự do tại Hà Nội 7 phân

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.