Relationship between some environmental factors and hyperbetalipoproteinemia in 6-11 year-old children in Hanoi

Hyperbetalipoproteinemia is a risk of atherosclerosis and thrombosis, which lead to a risk factor for coronary artery disease, hypertension, and stroke - the main causes of mortality globally. This study aimed to determine environmental factors associated with hyperbetalipoproteinemia in children in Hanoi. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.