Microwave absorption properties of La1.5Sr0.5NiO4/La0.7Sr0.3MnO3 nanocomposites with and without metal backing

The performance of a microwave absorbing material (MAM) is often characterized by a negative reflection loss (RL) which is due to the material’s strong absorption and weak reflection of electromagnetic radiation. An absolute absorption can theoretically be achieved in a MAM that has equal permittivity and permeability (er=ur) to satisfy the impedance matching condition Z=Z0 (Z and Z0 are the intrinsic impedance of the material and the impedance of incident medium, respectively). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.