Enhanced photocatalytic efficiency of TiO2 with doped Ni - immobilized on silica gel

The aim of this work is to study the structure, surface morphology, chemical composition, absorption spectra and porosity of Ti1−xNixO2/SiO2 prepared via the sol-gel method. In addition, the MB degradation process is also discussed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.