Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất thành phố Sơn La (giai đoạn 2003-2014)

Biến động sử dụng đất ở thành phố Sơn La giai đoạn 2003 - 2014 được đánh giá trên cơ sở phân tích các bản đồ sử dụng đất và biến động sử dụng đất thành lập bằng phương pháp viễn thám và GIS. Khu vực thành phố Sơn La có 14 loại hình sử dụng thuộc ba nhóm đất chính: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Natural Sci. 2017 Vol. 62 No. 3 pp. 199-210 This paper is available online at http ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ SƠN LA GIAI ĐOẠN 2003 - 2014 Trần Thị Thúy Vân1 Nguyễn Thu Nhung2 và Mai Thành Tân3 1 Phòng Địa lí Sinh vật Viện Địa lí Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2 Phòng Môi trường Địa lí Viện Địa lí Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 3 Phòng Địa chất Đệ tứ Viện Địa chất Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tóm tắt. Biến động sử dụng đất ở thành phố Sơn La giai đoạn 2003 - 2014 được đánh giá trên cơ sở phân tích các bản đồ sử dụng đất và biến động sử dụng đất thành lập bằng phương pháp viễn thám và GIS. Khu vực thành phố Sơn La có 14 loại hình sử dụng thuộc ba nhóm đất chính đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Biến động sử dụng đất cho thấy Sơn La có những chiều hướng tích cực như sự tăng lên về diện tích đất nông nghiệp sự giảm đi về đất đồi núi chưa sử dụng. Các biến động này thể hiện khu vực đã và đang được đầu tư phát triển kinh tế đô thị hóa và phát triển hạ tầng. Bên cạnh tác động tích cực kể trên có những biến động thoạt có thể không tốt đối với sự phát triển của khu vực như sự tăng lên về diện tích núi đá không có rừng sự giảm đi về diện tích một số loại rừng. Hiện tượng này sẽ làm giảm diện tích che phủ gây ra những tác động xấu đến môi trường làm gia tăng các dạng thiên tai như xói mòn trượt lở đất lũ bùn đá lũ quét ngập lụt Những biến động có tính tiêu cực như vậy cần xem xét cân nhắc hạn chế để đảm bảo phát triển bền vững khu vực. Từ khóa Biến động sử dụng đất thành phố Sơn La. 1. Mở đầu Đánh giá biến động sử dụng đất là quá trình xác định trạng thái khác nhau của một đơn vị sử dụng đất được quan sát tại các thời điểm khác nhau. Trước đây công việc này được tiến hành theo phương pháp truyền thống trên bản đồ giấy và dựa vào các số liệu ngoài thực địa các số liệu thống kê. Ngày nay đánh giá biến động sử .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    11    1    04-10-2022
165    5    1    04-10-2022
2    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.