Aqueous enzymatic extraction of camellia seed oil (Camellia oleifera) from Vietnam

Aqueous enzymatic extraction method was applied to extract oil from camellia seed (Camellia oleifera). Effects of individual enzymes, pH, reaction time and temperature were studied. The effects of hexane and aqueous enzymatic extraction on the oil„s physico-chemical properties (fatty acid compositions, free fatty acid) were compared. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.