Poverty reduction for ethnic minorities following asset based community development in Muong so commune, Phong Tho district, Lai Chau province

The worldwide poverty reduction has been a global issue and Vietnam is not an exception. During the last years, Vietnam has obtained fixed achievements in the work of poverty reduction; however, the significant difficulties and challenges, particularly the poverty reduction for ethnic minorities have still been available. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.