Study structure transition temperature of some rare-earth metals

The stable phase of Gd, Tb, Sc, Y and Yb metals can be determined by examining the Helmholtz free energy at a given temperature, . the phase that gives the lowest free energy will be stable. These findings on the structural phase transition temperature are in agreement with previous experiments. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.