Structure of amorphous and liquid zircon

The network structure of zircon (ZrSiO4) in the amorphous and liquid states was investigated using molecular dynamics simulation and visualization. The short range order (SRO) and intermediate range order (IRO) characteristics were analyzed via distribution of units TOn and OTm (T=Zr, Si) linkages. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    5    1    30-09-2022
147    10    1    30-09-2022
7    6    1    30-09-2022
6    18    1    30-09-2022
23    72    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.