A new derivative of butanenitrile from Euphorbia hirta L.

From the ethyl acetate extract of Euphorbia hirta L. collected in Vietnam, four isolated compounds were gallic acid, blumenol C glucoside, corchoionoside C and 3,4-dihydroxy-2-methylenebutanenitrile 4-O- -D-glucopyranoside. The structures of these compounds were elucidated by spectroscopic data and compared with the literature. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    2    1    03-10-2022
60    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.