Elastic moduli and velocity of elastic wave for N2 and co molecular cryocrystals with face-centered cubic structure

The elastic moduli as the isothermal elastic modulus BT , the adiabatic elastic modulus BS, the Young modulus E, the bulk modulus G, the rigidity modulus K, the elastic constants C11, C12, C44, the longitudinal and transverse wave velocities vl and vt for crystals with face-centered cubic (FCC) structure are derived by the statistical moment method. The numerical results are applied to N2 and CO molecular cryocrystals and are compared with the experimental data. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    6    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.