Đề thi học kì 1 môn Lịch sử 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Sào Nam

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Lịch sử 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Sào Nam dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 QUẢNG NAM Môn Lịch sử Lớp 12 Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 4 trang Họ tên . Số báo danh . Mã đề 603 Câu 1 Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 1925-1929 có hoạt động nào sau đây A. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh. B. Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa. C. Phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái. D. Mở các lớp đào tạo cán bộ cách mạng. Câu 2 Văn kiện nào sau đây có ý nghĩa to lớn như lời hịch cứu quốc như lời hiệu triệu chiến đấu chống Pháp khi thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai A. Bản quot Tuyên ngôn Độc lập quot của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. B. Tác phẩm quot Kháng chiến nhất định thắng lợi quot của Tổng Bí thư Trường Chinh. C. Chỉ thị quot Toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. D. quot Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến quot của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu 3 Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về A. mục tiêu trước mắt. B. giai cấp lãnh đạo. C. nhiệm vụ chiến lược. D. động lực chủ yếu. Câu 4 Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX Liên Xô đứng đầu thế giới về sản lượng ở các ngành công nghiệp A. than thép tàu biển. B. gang thép dầu mỏ. C. gang dầu mỏ than. D. dầu mỏ than thép. Câu 5 Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp những năm 1919-1923 là A. triệu tập chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. B. soạn thảo Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. C. gửi Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai. D. soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương. Câu 6 Lĩnh vực công nghiệp mà Nhật Bản chú trọng nhất trong phát triển kinh tế là gì A. Vũ trụ. B. Quốc phòng. C. Khai khoáng. D. Dân dụng. Câu 7 Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929 là A. Đảng Dân chủ Việt Nam. B. Việt Nam Quốc dân đảng. C. An Nam Cộng sản đảng. D. Tân Việt Cách mạng đảng. Câu 8 Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương đã chuyển hướng chỉ đạo chiến lược

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT