Đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Thị Minh Khai (có đáp án)

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì kiểm tra, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Thị Minh Khai (có đáp án). Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI MÔN GIẢI TÍCH CHƯƠNG 4 Năm học 2018- 2019 Họ và tên Lớp . Điểm Lời phê của thầy cô . TRẮC NGHIỆM 8 điểm Chọn đáp án đúng cho từng câu dưới đây Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D Câu 1. Cho số phức z 3 i . Số phức liên hợp z có phần thực phần ảo lần lượt là A. 3 và 1 . B. 3 và 1 . C. 1 và 3 . D. 3 và 0 . Câu 2. Cho hai số phức z1 x 2 1 2 y i z2 1 2 x 3 y 1 i với x y . Tìm x y để z1 z2 . A. x 1 y 2 . B. x 1 y 2 . C. x 1 y 2 . D. x 1 y 2 . Câu 3. Cho số phức z a bi a b thỏa mãn z 4 6i . Giá trị của 2a b là 1 A. 5 . B. . C. 5 . D. 1 . 2 Câu 4. Cho z là số phức thỏa z z 2i . Giá trị nhỏ nhất của P z 2 i z 3 i . A. 3 5 . B. 41 . C. 2 13 . D. 34 . Câu 5. Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z 5z 5z 0 là 2 A. Đường tròn tâm I 5 0 R 5 B. Đường tròn tâm I 5 0 R 25 C. Đường tròn tâm I 5 0 R 5 D. Đường tròn tâm I 5 0 R 0 Câu 6. Cho 2 số phức z1 3 4i và z2 5 3i . Tìm số phức z z1 z2 . A. z 5 i B. z 2 7i C. z 8 i D. z 8 i Câu 7. Cho số phức z 5 2i . Tính z . A. z 1 . B. z 9 . C. z 2 . D. z 3 . Câu 8. Cho số phức z 2 5m 3m 1 i m . Tìm tất cả các tham số m để z là số thuần ảo. 1 2 2 1 A. m . B. m . C. m . D. m . 3 5 5 3 Câu 9. Cho số phức z a 3i a . Tìm tất cả các giá trị thực của a để z 5 . A. a 34 . B. a 4 . C. a 16 . D. a 4 . Câu 10. Cho số phức z 1 i i 2 . i 2020 . Mệnh đề nào sau đây đúng A. z i . B. z i . C. z 1 . D. z 1 . Câu 11. Trên mặt phẳng Oxy gọi A B lần lượt là các điểm biểu diễn hai nghiệm của phương trình z 2 2 z 17 0 . Diện tích tam giác OAB bằng A. 2 . B. 8 . C. 3 . D. 4 . Câu 12. Cho số phức z thỏa mãn 3 i z 6 8i . Tổng phần thực và phần ảo của z bằng A. 2 . B. 4 . C. 2 . D. 0 . Câu 13. Cho số phức z 3 i . Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức w trên mặt phẳng tọa độ A. M 3 1 . B. Q 1 3 . C. N 1 3 . D. P 3 1 . Câu 14. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 2 z 2 10 z .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG