Đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 năm 2019-2020 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau (có đáp án)

Hi vọng Đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 năm 2019-2020 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau (có đáp án) sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì kiểm tra của mình. Mời các bạn cùng tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN MÔN TOÁN 12 Mã đề 924 Thời gian làm bài 45 phút Đề có 25 câu Câu 1 Họ nguyên hàm của hàm số f x xe 2 x là 1 A. F x 2e 2 x x C . x 2e 2 x x 2 C . B. F 2 1 2x 1 2x 1 C. F x e x 2 C. D. F x e x C. 2 2 2 2 dx Câu 2 2x 3 1 bằng 1 7 7 7 1 A. ln . B. ln . C. 2 ln . D. ln 35 . 2 5 5 5 2 1 Câu 3 Tích phân 3x 1 x 3 dx bằng 0 A. 6 . B. 5 . C. 12 . D. 9 . Câu 4 Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai 1 1 A. dx ln x 1 C x 1 . B. cos 2 xdx sin 2 x C . x 1 2 e2 x C. e C . D. 2 x ln 2 C . 2x dx 2 dxx 2 Câu 5 Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây 2 2 2 2 A. 2 x 2 dx . B. 2 x 2 dx . C. 2 x 2 x 4 dx . D. 2x 2 x 4 dx . 2 2 1 1 1 1 Câu 6 Cho hàm số y f x xác định và liên tục trên đoạn a b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y f x trục hoành và hai đường thẳng x b được tính theo công thức x a b a b b A. S f x dx . B. S f x dx . C. S f x dx . D. S f x dx . a b a a 2 dx Câu 7 Biết x 1 2 x 1 a ln 2 b ln 3 c ln 5 . Khi đó giá trị a b c bằng 1 A. 1 . B. 0 . C. 2 . D. 3 . Câu 8 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y x 3 x và đồ thị hàm số Trang 1 3 - Mã đề 924 y x x 2 . 37 81 9 A. B. C. 13 D. 12 12 4 1 Câu 9 Tìm nguyên hàm của hàm số f x x x 1 2 A. f x dx ln x 2 x C. B. f x dx ln x x 2 C . 1 C. f x dx ln x x 2 C . 2 D. f x dx ln x x 2 C . Câu 10 Giả sử hàm số y f x liên tục nhận giá trị dương trên 0 và thỏa mãn f 1 1 f x f x . 3 x 1 với mọi x gt 0 . Mệnh đề nào sau đây đúng A. 3 lt f 5 lt 4 . B. 2 lt f 5 lt 3 . C. 1 lt f 5 lt 2 . D. 4 lt f 5 lt 5 . 2 Câu 11 Cho hàm số y f x có đạo hàm liên tục trên và thỏa mãn f 2 16 f x dx 4 . 0 1 Tính I xf 2 x dx . 0 A. I 13 . B. I 20 . C. I 12 . D. I 7 . 1 Câu 12 Nguyên hàm của hàm số f x có dạng 2 2x 1 1 A. f x d x 2x 1 C . B. f x dx C. 2 x 1 2x 1 1 C. f x dx 2 2x 1 C . D. f x dx 2 2x 1 C . e 2 ln x Câu 13 Tính tích phân I dx . 1 2x 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 A. . B. .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG