Đề kiểm tra giữa HK2 lớp 12 môn Hóa học- THPT Gia Định (có đáp án)

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra giữa HK2 lớp 12 môn Hóa học- THPT Gia Định (có đáp án) sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. | TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 NH 2018-2019 Môn HÓA HỌC 12 NÂNG CAO Thời gian làm bài 50 phút Mã đề thi 132 24 câu trắc nghiệm 4 câu tự luận Cho H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Ba 137. I . TRẮC NGHIỆM 6 điểm Câu 1 Nước cứng là nước chứa nhiều ion A. Ca2 Mg2 . B. K Na . C. Fe3 Al3 . D. Na H . Câu 2 Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại kiềm là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 3 Cho 8 96 lít khí CO2 đktc vào dung dịch chứa 0 3 mol Ca OH 2. Khối lượng kết tủa thu được là A. 30 gam. B. 40 gam. C. 20 gam. D. 25 gam. Câu 4 Trong các ion K Cu Zn Al ion có tính oxi hóa mạnh nhất là 2 2 3 A. Zn2 . B. K . C. Al3 . D. Cu2 . Câu 5 Trong công nghiệp điện phân dung dịch chất X điện cực trơ có màng ngăn để điều chế NaOH. Chất X là A. NaNO3. B. Na2CO3. C. NaCl. D. Na2SO4. Câu 6 Người ta thường cho phèn chua vào nước nhằm mục đích là A. diệt khuẩn. B. khử mùi. C. làm mềm nước. D. làm trong nước. Câu 7 Phát biểu nào sau đây không đúng A. Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 đặc nguội. B. Trong các phản ứng hóa học với phi kim kim loại Al đóng vai trò chất khử. C. Trong công nghiệp kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy. D. Al OH 3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Câu 8 Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng 0 t A. Na2CO3 CaCl2 2NaCl CaCO3. B. 2NaHCO3 Na2O 2CO2 H2O. C. NaHCO3 NaOH Na2CO3 H2O. D. Na2CO3 2HCl 2NaCl CO2 H2O. Câu 9 Trường hợp nào xảy ra ăn mòn điện hoá A. Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng. B. Đốt dây kim loại Mg trong khí Cl2. C. Sự gỉ của gang thép trong không khí ẩm. D. Nhúng thanh Cu trong dung dịch FeCl3. Câu 10 Cho dãy các kim loại Na Al Cu Fe Pt Cr. Số kim loại trong dãy không phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc nguội là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 11 Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm A. Li. B. Sr. C. Al. D. Ca. Câu 12 Cho 31 2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được 13 44 lít H2 đktc .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG