Bộ đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 môn Toán (có đáp án)

Để trang bị kiến thức và thêm tự tin hơn khi bước vào kì kiểm tra sắp đến mời các bạn học sinh lớp 12 tham khảo Bộ đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 môn Toán (có đáp án). Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt. | KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC Họ và tên .Lớp . Mã đề thi 136 Điền đáp án vào ô dưới số thứ tự câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 z i Câu 1 Cho số phức z thoả mãn 2 i . Phần ảo của số phức liên hợp của z là z 1 A. 1. B. -1 . C. 2. D. -2. 33 1 i 1 Câu 2 Cho số phức z 1 i 2 3i 2 3i . Phần thực của số phức z là 10 1 i i A. 13. B. 32 . C. 13 . D. 32. Câu 3 Cho số phức z a bi. Khi đó số 1 2i z z là A. Một số thực. B. 0. C. i. D. Một số thuần ảo. i m Câu 4 Cho số phức z m R . Giá trị của m để z lớn nhất là 1 m m 2i 1 A. m 1 . B. m 1 . C. m . D. m 0 . 2 Câu 5 Môđun của số phức z thoả mãn z 2 i z 3 5i là A. 17 . B. 15 . C. 13 . D. 14 . Câu 6 Toạ độ điểm M biểu diễn số phức z i 2 là A. M 2 1 . B. M 1 2 . C. M 2 1 . D. M 2 1 . Câu 7 Trong tập hợp số phức C giá trị của biểu thức S 1 i i 2 i3 . i 2016 là A. 1 B. -1 C. 2017 D. -2017 Câu 8 Số phức z thoả mãn z 5 và phần thực của z bằng hai lần phần ảo của nó. z 2 5 i 5 z 2 5 i 5 z 5 2 5i z 5 2 5i A. z 2 5 i 5 B. z 2 5 i 5 C. z 5 2 5i D. z 5 2 5i Câu 9 Giả sử A B theo thứ tự là điểm biểu diễn của các số phức z1 a1 b1i và z2 a2 b2i . Khi đó độ dài của véctơ AB bằng A. z 2 z1 B. z1 z 2 C. z1 z 2 D. z 2 z1 k 9i Câu 10 Cho số thực k gt 0 để bình phương của số phức z là số thực. Khi đó A log 3 3 k bằng 1 i A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 11 Cho hai số phức z1 z2 sao cho z1 z2 3 z1 z2 2 . Môđun của số phức z1 z2 bằng A. 5 . B. 3. C. 7. D. 1 . Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức z thoả mãn z2 là một số ảo là A. Trục hoành. B. Trục tung. C. Hai đường thẳng y x. D. Đường tròn x2 y2 1. 1 i 2 3i z Câu 13 Môđun của số phức z thoả mãn 2 2 i bằng z z A. 4 B. 1 C. 2 D. 5 Câu 14 Biết nghịch đảo của số phức z là liên hợp của nó. Chọn mệnh đề đúng A. z 2 . B. z 1 . C. z là số thực. D. z là số thuần ảo . Câu 15 Trong mặt phẳng phức gọi A B C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức z1 -1 3i z2 1 5i z3 4 i. Số phức z có điểm biểu diễn là điểm D sao cho tứ giác ABCD là một hình

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG