Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Vật lý - THPT Trường Chinh (có đáp án)

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Vật lý - THPT Trường Chinh (có đáp án) sau đây để biết được cấu trúc đề kiểm tra cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề kiểm tra. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn kiểm tra hiệu quả. | TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT số 2 HK II Năm học 2018-2019 Họ và tên . lớp 12C MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Chương trình chuẩn I. TRẮC NGHIỆM 9điểm 0 36đ câu Câu 1 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động trong mạch LC A. Điện tích của tụ và cường độ dòng điện trong mạch biến đổi điều hòa theo thời gian với cùng tần số . B. Điện tích tức thời của tụ sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc . 2 C. Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch là năng lượng điện từ của mạch. D. Mạch được xem là mạch dao động lý tưởng khi điện trở của mạch rất nhỏ coi như bằng không . 1 Câu 2 Đại lượng được xác định bằng là đại lượng nào của mạch dao động LC 2 LC A. Chu kỳ riêng số góc riêng C. Tần số riêng D. Năng lượng điện từ Câu 3 Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L 5000 nH và một tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động của mạch là s . Điện dung của tụ là A. 0 02F 03F C. 0 04F D. 0 05F Câu 4 Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i 5cos2000t mA . Tụ điện có điện dung 5 F . Độ tự cảm của cuộn dây là A. 0 02H 03H C. 0 04H D. 0 05H Câu 5 Năng lượng điện từ của một mạch dao động có giá trị . Năng lượng điện trường tại thời điểm năng lượng từ trường bằng 1 là A. 3 B. 1 C. 3 D. Không đủ dữ kiện để tính Câu 6 Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra A. Chất Rắn B. Chất Lỏng C. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp D. Khí hay hơi ở áp suất cao Câu 7 Cường độ dòng điện trong mạch dao động là i 4cos2000t mA . Điện tích cực đại trên tụ là A. B. C C. D. C Caâu 8. Khi moät ñieän tröôøng bieán thieân theo thôøi gian seõ sinh ra A. moät doøng ñieän. B. moät ñieän tröôøng xoaùy. C. doøng ñieän vaø ñieän tröôøng xoaùy. D. moät töø tröôøng . Caâu 9. Một chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0 5 m trong chân không. Tần số của chùm sáng đó trong nước 4 có chiếc suất là A. 1 B. C. D. 3 Câu 10 Choïn caâu

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG