Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 năm 2019-2020 môn Toán (Hình học) - THPT Đoàn Thượng (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 năm 2019-2020 môn Toán (Hình học) - THPT Đoàn Thượng (có đáp án) nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài kiểm tra dạng trắc nghiệm. | SỞ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG III TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian làm bài 45 phút Đề thi có 03 trang không kể thời gian phát đề Họ và tên học sinh . Số báo danh Mã đề 604 Câu 1. Cho véctơ a 1 3 4 tìm véctơ b cùng phương với véctơ a . A. b 2 6 8 . B. b 2 6 8 . C. b 2 6 8 . D. b 2 6 8 . Câu 2. Trong không gian Oxyz cho hai điểm A 1 1 2 và B 2 2 1 . Vectơ AB có tọa độ là A. 3 3 1 . B. 1 1 3 . C. 3 1 1 . D. 1 1 3 . Câu 3. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S x 2 y 2 z 2 6 x 4 y 2 z 5 0 và mặt phẳng P x 2 y 2 z 11 0 . Tìm điểm M trên mặt cầu S sao cho khoảng cách từ M đến P là ngắn nhất. A. M 0 0 1 . B. M 2 4 1 . C. M 4 0 3 . D. M 0 1 0 . Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng α có phương trình 2 x 4 y 3z 1 0 một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng α là A. n 2 4 3 . B. n 2 4 3 . C. n 2 4 3 . D. n 3 4 2 . Câu 5. Trong không gian Oxyz mặt phẳng P x 2 y 6 z 1 0 đi qua điểm nào dưới đây A. B 3 2 0 . B. D 1 2 6 . C. A 1 4 1 . D. C 1 2 1 . Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz mặt cầu đi qua ba điểm A 2 0 1 B 1 0 0 C 1 1 1 và có tâm thuộc mặt phẳng P x y z 2 0 có phương trình là A. x 1 y 2 z 1 B. x 1 y 2 z 1 2 2 2 2 1. 4. C. x 3 y 1 z 2 D. x 3 y 1 z 2 2 2 2 2 2 2 1. 4. Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A 2 1 5 B 5 5 7 và M x y 1 . Với giá trị nào của x và y thì 3 điểm A B M thẳng hàng A. x 4 và y 7 . B. x 4 và y 7 . C. x 4 và y 7 . D. x 4 và y 7 . Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD có ba đỉnh A 2 1 1 B 3 0 1 C 2 1 3 và đỉnh D nằm trên tia Oy. Tìm tọa độ đỉnh D biết thể tích tứ diện ABCD bằng 5 . D 0 5 0 D 0 8 0 A. . B. . C. D 0 7 0 . D. D 0 8 0 . D 0 4 0 D 0 7 0 Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S x 1 y 2 z 1 2 2 2 Câu 9. 16 . Tìm tọa độ tâm I của mặt cầu S . A. I 1 2 1 . B. I 1 2 1 . C. I 1 2 1 . D. I 1 2 1 . 1 3 - Mã đề 604 Câu 10. Trong không gian Oxyz mặt cầu S có phương trình x 2 y 2 z 2 2 x 4 y 6 z 10 0. Bán kính của mặt cầu S bằng

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG