Đề kiểm tra giữa HK2 môn Sinh lớp 6 năm 2021-2022 (có đáp án)

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra giữa HK2 môn Sinh lớp 6 năm 2021-2022 (có đáp án) sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. | Trường THCS ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022 Môn Sinh học lớp 6 Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề I. Phần trắc nghiệm 1 0 điểm Trả lời các câu hỏi bằng cách chọn chữ cái đầu tiên trước câu trả lời đúng Câu 1 Ngành tiến hóa nhất trong giới thực vật là ngành A. Ngành rêu. B. Ngành hạt trần. C. Ngành hạt kín. D. Ngành dương xỉ. Câu 2 Rêu khác những thực vật có hoa ở điểm nào A. Chưa có rễ chính thức. B. Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh. C. Chưa có hoa. D. Cả A B C đều đúng. II. Phần tự luận 9 0 điểm Câu 1 3 0 điểm So sánh cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây rêu và cây dương xỉ cây nào có cấu tạo phức tạp hơn Đặc điểm để nhận dạng được một cây thuộc họ dương xỉ Câu 2 2 5 điểm Hãy nêu đặc điểm của mỗi ngành thực vật đã học Câu 3 2 5 điểm Phân loại thực vật là gì Nêu các bậc phân loại từ cao đến thấp Câu 4 1 0 điểm Vì sao cây thông thuộc cây Hạt trần Câu 5 1 0 điểm Là học sinh em cần phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng của thực vật Ít nhất ba việc làm cụ thể -HẾT- HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN SINH HỌC 6 Phần Câu Nội dung Điểm I PHẦN TRẮC NGHIỆM 1 0 1 C 0 5 2 D 0 5 II PHẦN TỰ LUẬN 9 0 1 So sánh 2 0 Rêu Dương xỉ 0 25 1 ý - Rễ giả - Rễ thật - Thân thấp không phân - Thân ngầm hình trụ nhánh - Lá già có cuống dài lá non - Lá nhỏ mỏng cuộn tròn ở đầu - Thân lá chưa có mạch dẫn - Thân lá đã có mạch dẫn 0 5 Cây dương xỉ có cấu tạo phức tạp hơn. 0 5 Đặc điểm để nhận dạng được một cây thuộc họ dương xỉ lá non cuộn tròn ở đầu 2 Ngành tảo chưa có rễ thân lá sống dưới nước là chủ yếu. 2 5 Ngành rêu rễ giả có thân lá chưa có mạch dẫn sinh sản bằng bào tử. 0 5 1 ý Ngành quyết có rễ thật thân lá có mạch dẫn sinh sản bằng bào tử. Ngành hạt trần chưa có hoa quả cơ quan sinh sản là nón sinh sản bằng hạt hạt nằm trên lá noãn hở lộ ra ngoài. Ngành hạt kín có hoa quả hạt nằm trong quả nên được bảo vệ tốt hơn. 3 Phân loại thực vật là tìm hiểu những đặc điểm khác nhau nhiều hay ít sau 1 5 đó phân chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN