Luận án Tiến sĩ ngành Vật lý: Một số ảnh hưởng của chùm laser xung Gauss lên quá trình phân bố của môi trường bị kích thích

ục đích nghiên cứu của đề tài là khảo sát ảnh hưởng của chùm xung Gauss lên quá trình phân bố tâm hoạt bị kích thích trong thanh hoạt chất laser rắn bơm ngang bằng laser bán dẫn. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số đến bán kính vùng chồng lấn năng lượng bơm trong hoạt chất, qua đó tối ưu hóa các tham số nhằm nâng cao hiệu suất quá trình bơm. | 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH MAI VĂN LƯU MỘT SỐ ẢNH HƢỞNG CỦA CHÙM LASER XUNG GAUSS LÊN QUÁ TRÌNH PHÂN BỐ CỦA MÔI TRƢỜNG BỊ KÍCH THÍCH LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÍ Chuyên ngành Quang học Mã số 62 44 11 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1. PGS. TS. Hồ Quang Quý 2. PGS. TS. Đinh Xuân Khoa VINH 2010 8 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung của bản luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của . Hồ Quang Quý và . Đinh Xuân Khoa. Các số liệu kết quả trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả luận án Mai Văn Lƣu 9 LỜI CẢM ƠN Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của . Hồ Quang Quý và . Đinh Xuân Khoa tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy giáo những người đã đặt đề tài dẫn dắt tận tình và động viên tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận án. Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy giáo cô giáo các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp trong khoa Vật lý khoa Sau đại học - Trường Đại Học Vinh Viện Khoa học amp Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc Phòng đã đóng góp những ý kiến khoa học bổ ích cho nội dung của luận án tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả trong thời gian học tập và nghiên cứu. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn bè người thân trong gia đình đã quan tâm động viên giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. Xin trân trọng cảm ơn Tác giả luận án 10 MỞ ĐẦU Một trong những thành tựu quan trọng trong sự phát triển khoa học và công nghệ của thế kỷ XX là sự ra đời của LASER Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation . Khác với ánh sáng thông thường bức xạ laser là một chùm ánh sáng kết hợp đơn sắc với độ phân kỳ nhỏ và có thể có cường độ rất lớn. Ngoài các tính chất trên còn có một số laser có thể thay đổi được bước sóng liên tục trong một vùng phổ nhất định. Nhờ đó ứng dụng của laser trong khoa học công nghệ và cuộc sống ngày càng đa dạng phong phú. Một trong các tham

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN