Luận án Tiến sĩ Vật lý: Khảo sát quá trình lan truyền xung cực ngắn trong sợi quang tinh thể

Đề tài đã đề xuất mô hình sợi tinh thể quang tử PBG 08 dẫn nhập ethanol và khảo sát các đặc trưng quang học, tìm mẫu phù hợp cho phát siêu liên tục; mô phỏng được các quá trình phi tuyến chính đóng góp vào phát soliton, phát siêu liên tục trong sợi tinh thể quang tử và tìm được ảnh hưởng của các tham số cấu trúc PCF PBG 08 - ethanol và laser pulse lên phổ siêu liên tục; xây dựng được hệ thí nghiệm phát siêu liên tục trong sợi tinh thể quang tử có sẵn. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR N ĐẠ CV N ----- ----- ĐỖ THANH THÙY K ẢO SÁT QUÁ TRÌN LAN TRUYỀN XUN CỰC N ẮN TRON SỢ QUAN T N T Ể LU N ÁN T NS V TL N AN BỘ ÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR N ĐẠ CV N ----- ----- ĐỖ T AN T ÙY K ẢO SÁT QUÁ TRÌN LAN TRUYỀN XUN CỰC N ẮN TRON SỢ QUAN T N T Ể LU N ÁN T NS V TL C uy n n n QUAN C M số 9 Người hướng dẫn khoa học 1. . Đin Xuân K oa 2. TS. Bùi Đìn T uận N AN i L CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung của bản luận án này là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi dƣới sự hƣớng dẫn của Đinh Xuân Khoa và TS Bùi Đình Thuận. Các kết quả đƣợc công bố trong luận án đảm bảo tính trung thực và đƣợc công bố trên các t p ch khoa học trong nƣớc và quốc tế c uy t n. c gi u Đỗ Thanh Thùy ii L CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến GS. TS Đinh Xuân Khoa và TS Bùi Đình Thuận đã tận tình hƣớng dẫn định hƣớng nghiên cứu cung cấp tài liệu tháo gỡ những kh khăn giúp đỡ tôi rất nhiều về cả mặt kiến thức cũng nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu để tôi có thể hoàn thành luận án này. Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Đào t o Sau đ i học Viện Sƣ ph m Tự nhiên cùng các thầy cô giáo đồng nghiệp trong ngành Vật lý trƣờng Đ i học Vinh đã giúp đỡ và t o mọi điều kiện thuận lợi và đ ng g p nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận án. Xin chân thành cảm ơn gia đình những ngƣời thân yêu ruột thịt anh em b n bè đã luôn động viên và t o điều kiện tốt để tôi hoàn thành luận án. Với khả năng c h n mặc dù đã c nhiều cố gắng song luận án không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tác giả k nh mong đƣợc sự góp ý của các thầy cô giáo và b n bè gần xa. Xin chân thành cảm ơn Tác giả luận án iii DAN MỤC CÁC T V T TẮT DÙN TRON LU N ÁN PCF Photonic crystal fiber - Sợi tinh thể quang tử SC Super continuum - Siêu liên tục SCG Spontanneously generated coherence - Độ kết hợp đƣợc t o bởi phát x tự phát GVD Group velocity dispersion - Tán sắc vận tốc nhóm SM Single mode - Sợi quang đơn mode STIN Step index - Chiết suất phân bậc GRIN Graded index - Chiết suất thay .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN