Luận án Tiến sĩ Hóa học: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số dị vòng imidazol-5-one, thiazolidin-2,4-dione và 1,3,4-oxadiazoline

Mục đích cảu đề tài là tổng hợp được những chất hữu cơ mới chứa dị vòng imidazole-5-one; dị vòng thiazolidine-2,4-dione và dị vòng 1,3,4-oxadiazoline có chứa những nhóm thế khác nhau trong điều kiện cơ sở vật chất của Việt Nam và nghiên cứu tính chất, cấu trúc, hoạt chất sinh học của chúng nhằm góp phần vào việc nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng các dị vòng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN VĂN THÌN TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ DỊ VÒNG IMIDAZOL-5 4H -ONE THIAZOLIDINE-2 4- DIONE VÀ 1 3 4-OXADIAZOLINE LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC NGHỆ AN - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN VĂN THÌN TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ DỊ VÒNG IMIDAZOL-5 4H -ONE THIAZOLIDINE-2 4- DIONE VÀ 1 3 4-OXADIAZOLINE Chuyên ngành Hóa hữu cơ Mã số 9440114 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Người hướng dẫn khoa học 1. PGS. TS. NGUYỄN TIẾN CÔNG 2. PGS. TS. LÊ ĐỨC GIANG NGHỆ AN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoam đây là công trình nghiên cứu của tôi và các cộng sự dưới sự hướng dẫn của Tiến Công và . Lê Đức Giang. Các số liệu và kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc. Nghệ An ngày 05 tháng 11 năm 2020 Tác giả Nguyễn Văn Thìn ii LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới . Nguyễn Tiến Công và PGS. TS. Lê Đức Giang đã tận tình hướng dẫn động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu truyền cho tôi tinh thần làm việc nghiêm túc cùng niềm say mê nghiên cứu khoa học. Tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới GS. TS. Trần Đình Thắng TS. Đậu Xuân Đức cùng các thầy cô bộ môn Hóa hữu cơ - Hóa lý Viện Sư phạm Tự nhiên-Trường Đại học Vinh và các thầy cô bộ môn Hóa hữu cơ Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện thí nghiệm và hoàn thành đề tài luận án. Nhân dịp này tôi cũng xin cảm ơn cơ quan đồng nghiệp bạn bè các em sinh viên học viên cao học đã đồng hành giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Cuối cùng tôi cảm ơn những người thân đã gánh vác công việc gia đình chia sẻ khó khăn động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Nghệ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN