Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây bù dẻ trơn (Uvaria boniana), bù dẻ hoa vàng (Uvaria hamiltonii), lãnh công màu hung (Fissistigma cupreonitens) và lãnh công xám (Fissistigma glaucesens)

Mục tiêu của đề tài là chiết chọn lọc với các dung môi thích hợp để thu được hỗn hợp các hợp chất từ loài bù dẻ trơn(Uvaria boniana), bù dẻ hoa vàng (Uvaria hamiltonii),lãnh công màu hung (Fissistigma cupreonitens) và lãnh công xám (Fissistigma glaucesens); phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất; thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THANH TÂM NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY BÙ DẺ TRƠN UVARIA BONIANA BÙ DẺ HOA VÀNG UVARIA HAMILTONII LÃNH CÔNG MÀU HUNG FISSISTIGMA CUPREONITENS VÀ LÃNH CÔNG XÁM FISSISTIGMA GLAUCESENS LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC Vinh-2020 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THANH TÂM NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY BÙ DẺ TRƠN UVARIA BONIANA BÙ DẺ HOA VÀNG UVARIA HAMILTONII LÃNH CÔNG MÀU HUNG FISSISTIGMA CUPREONITENS VÀ LÃNH CÔNG XÁM FISSISTIGMA GLAUCESENS Chuyên ngành HOÁ HỮU CƠ Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS. TS HOÀNG VĂN LỰU TS. NGUYỄN HỮU TOÀN PHAN Vinh - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Vinh ngày 15 tháng 07 năm 2020 Ký tên Nguyễn Thanh Tâm i LỜI CẢM ƠN Luận án đƣợc thực hiện tại các phòng thí nghiệm Hóa Hữu cơ Công nghệ thực phẩm - Trƣờng Đại học Vinh Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hoá học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến PGS. TS. Hoàng Văn Lựu - Trƣờng Đại học Vinh TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ngƣời những thầy đã giao đề tài tận tình hƣớng dẫn tạo điều kiện giúp tôi trong quá trình thực hiện luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn GS. TS. Trần Đình Thắng PGS. TS. Nguyễn Hoa Du PGS. TS. Lê Đức Giang TS. Đậu Xuân Đức đã tạo điều kiện thuận lợi động viên tôi trong quá trình làm luận án. Nhân dịp này tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu các phòng ban chức năng các thầy cô cán bộ khoa Đào tạo Sau đại học Viện Sƣ phạm Tự nhiên Trƣờng Đại học Vinh các bạn đồng nghiệp học viên cao học sinh viên gia đình và ngƣời thân đã động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành luận án này. Vinh ngày 15 tháng 07 năm 2020 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN