Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Phát triển năng lực cho học sinh bằng cách tổ chức một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua văn bản Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy - Ngữ văn 10, ban cơ bản

Mục đích nghiên cứu của đề tài là lựa chọn, xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo một cách phù hợp nhằm góp phần hình thành, phát triển năng lực cho học sinh một cách hiệu quả qua văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” - Ngữ văn 10, Ban cơ bản. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH BẰNG CÁCH TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO QUA VĂN BẢN TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU - TRỌNG THỦY LĨNH VỰC NGỮ VĂN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CỜ ĐỎ _______________________________ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH BẰNG CÁCH TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO QUA VĂN BẢN TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU - TRỌNG THỦY LĨNH VỰC NGỮ VĂN Người thực hiện DƯƠNG THỊ THAO Tổ bộ môn Ngữ văn - Ngoại ngữ Thời gian thực hiện Năm học 2019 - 2020 Số điện thoại Năm học 2019 - 2020 MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. Lí do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu . 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 5. Phương pháp nghiên cứu . 2 6. Tổng quan và tính mới của đề tài . 3 PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 5 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 5 . Cơ sở lí luận . 5 . Năng lực. 5 . Hoạt động trải nghiệm sáng tạo . 5 . Phát triển năng lực qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo . 7 . Các năng lực cần phát triển cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo . 9 . Cơ sở thực tiễn . 9 . Thực trạng dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở trường trung học phổ thông . 9 . Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn góp phần phát triển năng lực cho học sinh . 10 2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH BẰNG CÁCH TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO QUA VĂN BẢN TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU - TRỌNG THỦY . 12 . Những đặc điểm của văn bản Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy . 12 . Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức để phát triển năng lực cho học sinh qua văn bản Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy . 12 . Hoạt động trải nghiệm tổ chức trò chơi. 13 . Hoạt động tham quan. 13 . Hoạt động trải nghiệm làm biên tập viên . 13 . Hoạt động trải nghiệm thiết kế và trình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.