Summary of dissertation for a Aoctoral degree in Educational science: Teaching educational scientific research methods for students of educational universities using an integrated perspective

The process of teaching the module Educational Scientific Research Metheds for students of educationcal universities. Teaching the module Educational Scientific Research Methods for educational universities’ students using an integrated perspective. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    4    1    10-12-2022
101    15    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.