Đặc điểm trầm tích Oligocene khu vực lô 05-1(A) bể Nam Côn Sơn

Bài viết giới thiệu sự phát triển của trầm tích Oligocene cùng các đặc điểm thạch học và địa hóa để phục vụ việc đánh giá mô hình hệ thống dầu khí trong Lô 05-1(a). Kết quả nghiên cứu cổ sinh - địa tầng từ các giếng khoan gần đây cho thấy có sự tồn tại của các trầm tích Oligocene, phân bố trải dài từ sườn phía Nam lên đến dải nâng Đại Hùng ở phía Bắc và được lắng đọng trong môi trường từ đồng bằng ven biển đến biển nông ven bờ. | THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ TẠP CHÍ DẦU KHÍ Số 2 - 2021 trang 4 - 15 ISSN 2615-9902 ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH OLIGOCENE KHU VỰC LÔ 05-1 a BỂ NAM CÔN SƠN Mai Hoàng Đảm1 Bùi Thị Ngọc Phương1 Trương Tuấn Anh2 Nguyễn Thị Thanh Ngà1 Trần Đức Ninh2 Vũ Thị Tuyền1 Cao Quốc Hiệp2 Nguyễn Văn Sử1 Nguyễn Thị Thắm1 Phan Văn Thắng1 1 Viện Dầu khí Việt Nam 2 Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước PVEP POC Email dammh@ https Tóm tắt Bài báo giới thiệu sự phát triển của trầm tích Oligocene cùng các đặc điểm thạch học và địa hóa để phục vụ việc đánh giá mô hình hệ thống dầu khí trong Lô 05-1 a . Kết quả nghiên cứu cổ sinh - địa tầng từ các giếng khoan gần đây cho thấy có sự tồn tại của các trầm tích Oligocene phân bố trải dài từ sườn phía Nam lên đến dải nâng Đại Hùng ở phía Bắc và được lắng đọng trong môi trường từ đồng bằng ven biển đến biển nông ven bờ. Thành phần thạch học chủ yếu là cát kết hạt mịn đến thô và có xu hướng thô dần về phía dải nâng Đại Hùng lỗ rỗng quan sát được từ 2 - 6 5 bị ảnh hưởng bởi quá trình nén ép 10 - 80 và xi măng hóa bởi các khoáng vật thứ sinh 10 - 70 . Đá mẹ ở khu vực sườn phía Nam giàu vật chất hữu cơ đạt ngưỡng trưởng thành nhiệt đến cửa sổ tạo dầu và cho tiềm năng sinh dầu - khí trong khi ở dải nâng Đại Hùng thiên về tiềm năng sinh khí. Điều này cũng cho thấy đá mẹ trong Lô 05-1 a mang tính địa phương không đại diện cho nguồn sinh của khu vực. Từ khóa Trầm tích Oligocene độ rỗng đá mẹ vật chất hữu cơ kerogen bể Nam Côn Sơn. 1. Giới thiệu mặt móng trước Cenozoic như các cấu tạo Thanh Long Tường Vi Hải Âu Dừa Đại Hùng Thiên Nga. Khu vực nghiên cứu nằm trong phân vùng cấu trúc của dải nâng Đại Hùng - Mãng Cầu thuộc phần rìa Tây Bắc Trầm tích Oligocene có thành phần thạch học chủ yếu của đới trũng Trung tâm. Dải nâng này phát triển kéo dài là cát kết hạt mịn đến thô xen kẹp các lớp sét kết và bột theo hướng Đông Bắc - Tây Nam và bị chia cắt thành nhiều kết trầm tích hạt mịn chứa vật chất hữu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG