Bài giảng Global initiative for asthma

"Bài giảng Global initiative for asthma" trình bày gánh nặng HPQ; chiến lược quản lý và dự phòng HPQ; định nghĩa và chẩn đoán Global initiative for asthma, các triệu chứng của HPQ; đánh giá hen phế quản; điều trị kiểm soát triệu chứng và nguy cơ tương lai . |

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    1    13-05-2021