Mẫu Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (Mẫu số: 08/CC)

Mẫu Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (Mẫu số: 08/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu! | Mẫu số 08 CC TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH --------------- ------- Số QĐ-. ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp . THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38 2019 QH14 Căn cứ Nghị định số . ngày. tháng. năm. của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Căn cứ Quyết định số . ngày . tháng . năm . của . quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế Căn cứ Quyết định số . ngày . tháng . năm . của . về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế hoặc Quyết định nộp dần gia hạn miễn tiền chậm nộp thông báo không tính tiền chậm nộp số . ngày . tháng . năm . của . Căn cứ văn bản giao quyền số . ngày . tháng . năm . của . nếu có Theo đề nghị của . QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chấm dứt hiệu lực của quyết định số ngày . tháng . năm . của về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp . đối với . Tên người nộp thuế bị cưỡng chế . mã số thuế địa chỉ . Điều 2. . Tên người nộp thuế bị cưỡng chế . . Tên cá nhân tổ chức có liên quan - nếu có . có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày . 1 . Quyết định có . trang không tách rời được đóng dấu giáp lai giữa các trang. Quyết định này được gửi cho ông bà tổ chức . để thực hiện. Quyết định này được gửi cho 1. .để. 2. .để. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Nơi nhận BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH - Như Điều 2 Điều 3 Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu - để phối hợp - Trang thông tin điện tử Cục Thuế hải quan - - Lưu VT . Ghi chú 1 Ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước hoặc ngày cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định nộp dần hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
239    21    3    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.