Mẫu Quyết định về việc hủy Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 02/QĐHAĐT/TXNK)

Mẫu Quyết định về việc hủy Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 02/QĐHAĐT/TXNK) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu! | Mẫu số 02 QĐHAĐT TXNK TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN Độc lập Tự do Hạnh phúc Số QĐ ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH Căn cứ Điều 52 Luật Quản lý thuế số 38 2019 QH14 Căn cứ Điều 17 Nghị định số. ngày . tháng. năm . của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế Căn cứ. Theo đề nghị của. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hủy Quyết định ấn định thuế số. ngày. của. tên cơ quan hải quan thuộc tờ khai hải quan xuất khẩu nhập khẩu số. ngày. với tổng số tiền là 1 . đồng của. Tên người nộp thuế. Mã số thuế. Địa chỉ. . Điều 2. Lý do hủy quyết định ấn định thuế . Ghi rõ lý do . Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký tên người nộp thuế. các ông bà. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nơi nhận Ký ghi rõ họ tên đóng dấu Tên người nộp thuế Lưu VT đơn vị soạn thảo. Ghi chú 1 Trường hợp Quyết định ấn định thuế thuộc nhiều tờ khai hải quan tại Điều 1 phải ghi tổng số tiền hủy theo Quyết định chi tiết số tiền thuế theo từng loại thuế của từng tờ khai hải quan vào Phụ lục đính kèm Quyết định hủy Quyết định ấn định thuế.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    22    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.