Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của kênh phân phối; Lý thuyết về quá trình phân phối và vai trò của các trung gian thương mại; Hoạt động của kênh phân phối – các dòng chảy trong kênh; Cấu trúc của kênh phân phối; Các hình thức tổ chức kênh phân phối; Phạm vi công việc của nhà quản lý kênh phân phối. | QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI GV TS. Nguyễn Hoài Long Contact longnguyenhoai@ 0913229867 Giới thiệu môn học Mục tiêu Trang bị kiến thức nền tảng về KPP và QT KPP Giúp người học có khả năng ra các quyết định quản trị kênh phân phối Giúp người học nâng cao khả năng thực hành lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động xây dựng và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm Phân bố thời gian Giảng viên thuyết trình 25 tiết Thảo luận bài tập nhóm 20 tiết Giới thiệu môn học Tài liệu tham khảo chính Trương Đình Chiến Giáo trình Quản trị kênh phân phối NXB Kinh tế Quốc dân. Chương 1 từ trang 5 đến trang 66. Trần Văn Thi Trần Thị Ngọc Trang Quản trị Kênh phân phối NXB Thống kê 2008. Donald J. Bowersox Douglas - Management in marketing Chanels Mc Graw-hill 2009 Tài liệu tham khảo bổ sung Coughlan Anderson Stern El-Ansary Marketing channel Pearson 2014 Livio Moretti Distribution Strategy Springer 2019 Giới thiệu môn học Nhiệm vụ của sinh viên Thực hiện các quy định về học tập Chuẩn bị bài tập theo yêu cầu của giảng viên. Đặt câu hỏi và tham gia thảo luận Học nhóm và trình bày kết quả làm việc theo nhóm Giới thiệu môn học Chương 1 Tổng quan về quản trị kênh phân phối Chương 2 Các thành viên trong kênh phân phối Chương 3 Môi trường và hành vi của kênh phân phối Chương 4 Chiến lược kênh phân phối Chương 5 Xây dựng thiết kế kênh phân phối Chương 6 Các hoạt động quản lý kênh phân phối Chương 7 Sử dụng các công cụ Marketing-Mix trong quản lý kênh phân phối Chương 8 Logicstics và quản trị phân phối vật chất Chương 9 Đánh giá hoạt động của kênh phân phối QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI GV TS. Nguyễn Hoài Long Contact longnguyenhoai@ 0913229867 MỤC TIÊU Hiểu được vị trí vai trò và chức năng của QT KPP trong Marketing Nhận diện và mô tả được kênh phân phối của một DN theo các khía cạnh Cấu trúc kênh chiều dài chiều rộng Các hành vi và quan hệ điển hình trong kênh Các kiểu tổ chức kênh Hình dung được hoạt động của KPP thông qua .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
0    6    1    13-05-2021