Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Hoàn thiện công tác huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh nam Hà Nội

Luận văn đánh giá và phân tích công tác huy động vốn tiền gửi từ tổ chức kinh tế và tư nhân; đưa ra giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh gia tăng chất lượng, quy mô của công tác huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh nam Hà Nội. |

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG