Summary of Doctoral Thesis in Education Science: Management of the academic performance assessment activities of students at pedagogical universities by competency-based approach

Research purposes: Based on theoretical and practical research, the thesis proposes solutions to manage AoAP activities of students at PU by CA to improve the efficiency of assessment, contribute to improving the quality of PU in the context of radical innovation, comprehensive renovation of Education and Training. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    94    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.