Summary of Doctoral Dissertation on Educational Science: Developing the competence for division heads at Nghe An’s primary schools according to competency-based approach

Purpose of the study: On the basis of theoretical and practical research, the dissertation proposes solutions to develop the team of DH of PS according to competency-based approach, meeting the requirements of general education innovation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.