Summary of Doctoral Thesis of Scientific Education: Developing problem-solving skills for students in engineering majors in Thermal Science of General Physics

Research purposes: Developing problem-solving skills for students in teaching about Thermal Science of General Physics at Military Technical Officers; Research Subjects: Students' problem-solving skills in studying Physics. Teaching process of General Physics. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    9    1    10-12-2022
33    9    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.