The journal of Nuclear science and technology - Volume 9/Number 2, 2019

"The journal of Nuclear science and technology - Volume 9/Number 2, 2019" present on burnup modelling issues associated with vver–440 fuels; processing of the multigroup cross-sections for MCNP calculations; low-energy experiments at the s3 spectrometer; dosimetric characteristics of 6 MV photons from truebeam STX medical linear accelerator simulation and experimental data . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    98    3    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.