The journal of Nuclear science and technology - Volume 4/Number 1, 2014

"The journal of Nuclear science and technology - Volume 4/Number 1, 2014" present results of operation and utilization of the Dalat nuclear research reactor; design analyses for full core conversion of the Dalat nuclear research reactor; conceptual nuclear designof a 20 mw multipurpose research reactor; production of radioisotopes and radiopharmaceuticals at the Dalat nuclear research reactor . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    98    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.