Characterization of neutron spectrum parameters at irradiation channels for neutron activation analysis after full conversion of the Dalat nuclear research reactor to low enriched uranium fuel

In the framework of the program on Russian Research Reactor Fuel Return (RRRFR) and the program on Reduced Enrichment for Research and Test Reactor (RERTR), the full core conversion of the Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR) to low enriched uranium (LEU, 235U) fuel was performed from November 24, 2011 to January 13, 2012. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    328    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.