Radiation-crosslinked scaffolds from gelatin/CM-chitin and gelatin/CM-chitosan hydrogels for adipose-derived stem cell culture

This work characterizes the scaffolds derived from gelatin/CM-chitosan and gelatin/CM-chitin hydrogels obtained by radiation-crosslinking in combination with freeze-drying and radiation sterilization for further applications. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    288    2    19-07-2024
131    97    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.