Bubble behavior in liquid-gas two-phase flow behind a cross-shaped obstacle in a vertical circular duct

The void fraction distribution behind the obstacle that simulates the grid spacer shape simply was measured by using a wire mesh sensor (WMS) system. Moreover, a two-phase flow analysis was performed to investigate the effect of the obstacle on the bubble behavior in a vertical duct. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    259    1    20-07-2024
20    89    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.