Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 4-5 tuổi làm quen với các biểu tượng sơ đẳng về toán đạt hiệu quả cao từ việc áp dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Đề tài tập trung nêu ra những biện pháp hướng dẫn trẻ 4-5 tuổi làm quen với toán đạt hiệu quả cao thông qua việc áp dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đề tài tập trung vào những mặt đã làm được, đề xuất những hình thức mới mà giáo viên đã áp dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức cho trẻ làm quen với các biểu tượng ban đầu về toán có hiệu quả mà phương pháp truyền thống trước đây chưa làm được. | I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Như chúng ta đã biết tre em la niêm hanh phuc cua môi gia đinh la t ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̃ ̀ ̀ ương lai cuả ̃ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ môi dân tôc. Viêc bao vê chăm soc giao duc tre em la trach nhiêm cua gia đinh va toan ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ xa hôi. V ơi l ́ ưa tuôi mâm non ngoai nhiêm vu chăm soc nuôi d ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ưỡng tre thi công tac ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ức cân thiêt. Trong ch giao duc cung la môt nhiêm vu hêt s ̀ ́ ương trinh giao duc mâm ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ non hoat đông cho tr ẻ làm quen với các biểu tượng ban đầu về toán là một trong 3 nội dung chính của lĩnh vực phát triển nhận thức. Những biểu tượng và kĩ năng toán học được hình thành ở trẻ mầm non như nhưng khai niêm đ ̃ ́ ̣ ơn gian vê sô l ̉ ̀ ́ ượng kich ́ thươc hinh dang đinh h ́ ̀ ̣ ̣ ương không gian là c ́ ơ sở để trẻ nắm những kiến thức kỹ năng toán học phức tạp hơn nữa và là nền tảng giúp trẻ dễ dàng học toán ở trường tiểu học. Việc tổ chức hợp lý qúa trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ dưới sự hướng dẫn của người lớn đảm bảo sự phát triển trí tuệ góp phần phát triển ngôn ngữ thông qua việc trẻ nắm các thuật ngữ toán học và có vai trò rất quan trọng đối với trường mầm non nhằm giúp cho trẻ phát triển hình thành các mối quan hệ như mối quan hệ giữa giáo viên với nhóm trẻ giữa trẻ với trẻ giữa trẻ với môi trường xung quanh. Vì vậy việc dạy học những kiến thức sơ đẳng toán học không chỉ góp phần phát triển các năng lực nhận biết năng lực học tập cho trẻ mà còn góp phần giáo dục toàn diện nhân cách trẻ. Bản thân tôi là một giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm trong công tac giang ́ ̉ ̣ ẻ mẫu giáo 4 5 tuôi tôi nhân thây Trong qua trinh day tre lam quen v day tr ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ơi toan đê ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ược những kiên th giup tre nhân biêt sâu săc co đ ́ ức ma minh mong muôn thi vân đê ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ược đo la ph không thê thiêu đ ́ ̀ ương phap truyên thu kiên th ́ ̀ ̣ ́ ức cua giao viên đên v ̉ ́ ́ ới ́ ̀ ̉ ̀ Giao viên cân phai tim toi kham pha nghiên c ̀

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.