Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi tại Trường Mầm non Lâm Thủy

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi vùng đồng bào dân tộc Bru vân kiều. Tùy theo tình hình đặc điểm của lớp, của nhà trường, của trẻ để giáo viên vận dụng và lồng ghép một cách phù hợp các biền pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ, nhằm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MÔT SÔ BIÊN PHAP REN KY NĂNG SÔNG CHO TRE ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̉ 4 5 TUÔI ̉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MÔT SÔ BIÊN PHAP REN KY NĂNG SÔNG CHO TRE ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̉ 4 5 TUÔI ̉ Họ và tên Hô Thi Thi ̀ ̣ Chức vụ Giáo viên Đơn vị công tác Trường Mầm non Lâm Thuy ̉ I. PHẦN MỞ ĐẦU .1. Lý do chọn đề tài ̃ ̣ ̣ Xa hôi hiên nay đa va đang lam thay đôi cuôc sông cua con ng̃ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ười nhiêu vân đê ph ̀ ́ ̀ ức ̣ tap liên tuc n ̣ ảy sinh. Bên canh nh ̣ ưng tac đông tich c ̃ ́ ̣ ́ ực con co nh ̀ ́ ưng tac đông tiêu ̃ ́ ̣ cực gây nguy hai cho con ng ̣ ươi đăc biêt la tre em. Nêu tre em không co nh ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ững kiên ́ thưc cân thiêt đê biêt l ́ ̀ ́ ̉ ́ ựa chon nh ̣ ưng gia tri sông tich c ̃ ́ ̣ ́ ́ ực không co nh ́ ững năng lực để ứng pho đê v ́ ̉ ượt qua nhưng thach th ̃ ́ ưc ma hanh đông theo cam tinh thi rât dê găp tr ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ở ̣ ̉ ̣ ngai rui ro trong cuôc sông va se bi lêch lac sau nay. Do đo viêc hinh thanh k ́ ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ỹ năng sông cho tre ́ ̉ ở lưa tuôi 4 5 tuôi la môt giai đoan rât cân thiêt nhăm giup tre phat triên ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ toan diên h ̀ ̣ ơn. Giao duc k ́ ̣ ỹ năng sông phai đ ́ ̉ ược đo băng s ̀ ự vân dung nh ̣ ̣ ưng k ̃ ỹ năng đo vao trong ́ ̀ ̣ cuôc sông hăng ngay nh ́ ̀ ̀ ư tự tin trong giao tiêp ky năng giai quyêt cac vân đê ky năng ́ ̃ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̃ tự phuc vu ky năng h ̣ ̣ ̃ ợp tac chia s ́ ẻ. Giao duc k ́ ̣ ỹ năng sông nhăm giup tre phat triên ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ hai hoa toan diên vê nhân cach đê cung câp cho tre nh ̀ ́ ̉ ́ ̉ ưng kiên th ̃ ́ ức cân thiêt vê k ̀ ́ ̀ ỹ ̉ ́ năng sông đê cac em sông sao cho lanh manh va co y nghia. Giup cac em biêt đ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ́ ́ ́ ược nhưng điêu nên lam va không nên lam biên nh ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ững kiên th ́ ức vê k ̀ ỹ năng sông đ ́ ược cung câp thanh hanh đông cu thê trong qua trinh hoat đông th ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ực

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.