Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Xây dựng đội ngũ Ban Giám hiệu đoàn kết; Triển khai các văn bản của ngành kịp thời, Xây dựng kỷ cương nề nếp theo quy chế chung và hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong nhà trường; Triển khai kế hoạch hoặc giải quyết công việc phải đảm bảo tính dân chủ. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI Một số biện pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường MỞ ĐẦU Sinh thời Bác Hồ đã từng căn dặn chúng ta phải luôn coi trọng đoàn kết vì đoàn kết là sức mạnh đoàn kết để thành công tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả di chúc cũng như xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động của Người. Trong sự nghiệp Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của cả dân tộc bằng đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc được hình thành trên cơ sở tư tưởng lý luận và thực tiễn hết sức phong phú. Trước hết đó là tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng đoàn kết dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cả dân tộc tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng tình cảm tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Tinh thần ấy đã tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi thiên tai địch họa làm cho đất nước được trường tồn bản sắc dân tộc được giữ vững. Đối với mỗi con người Việt Nam yêu nước nhân nghĩa đoàn kết đã trở thành một tình cảm tự nhiên. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay của đất nước mối liên kết giữa công nông trí thức doanh nhân đồng bào đang sống ở nước ngoài vẫn được duy trì đều thể hiện thống nhất mục tiêu của Đảng góp phần ra sức đưa đất nước ngày càng phồn thịnh. Học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh truyền thống đoàn kết của dân tộc trong mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp nhà máy cơ sở sản xuất .chúng ta đều phải chung sức chung lòng cùng thực hiện mục tiêu chung thì mới đạt thắng lợi hoàn toàn. Trong mỗi đơn vị nhà trường cũng vậy trọng tâm giáo dục đạo đức học sinh. Để thực hiện điều này nhà trường cần phải tổ chức phối hợp xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ hiệu quả cao và trong Hội đồng sư phạm nhà trường nếu nội bộ mất đoàn kết sẽ mang đến một hậu quả không lường trước được Mục tiêu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    50    2    27-09-2023
252    52    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.