Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Khảo sát thực trạng và tìm hiểu nguyên nhân trẻ thường bị tai nạn thương tích; Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, nhân viên về công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; . | ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON Tác giả Đào Thị Thu Hoài Lĩnh vực Quản lý Cấp học Mầm non Môt sô biên phap ̣ ́ ̣ ́ quản lý chi đao ̉ ̣ nâng cao chất lượng công tac đam bao an ́ ̉ ̉ toan phong chông tai nan th ̀ ̀ ́ ̣ ương tich cho tre ́ ̉ trong trường mầm non NĂM HỌC 2018 2019 2 Môt sô biên phap ̣ ́ ̣ ́ quản lý chi đao ̉ ̣ nâng cao chất lượng công tac đam bao an ́ ̉ ̉ toan phong chông tai nan th ̀ ̀ ́ ̣ ương tich cho tre ́ ̉ trong trường mầm non MỤC LỤC MỤC LỤC . 1 VẤN ĐỀ . 1 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 1. Thuận lợi . 3 2. Khó khăn . 3 3. Các biện pháp thực hiện . 4 . Biện pháp 1 Khảo sát thực trạng và tìm hiểu nguyên nhân trẻ thường bị tai nạn thương tích . 4 . Biện pháp 2 Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ . 5 . Biện pháp 3 Bôì dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho giáo viên nhân viên về công tác đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ . 6 . Biện pháp 4 Chỉ đạo giáo viên lồng ghép các nội dung giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. 8 . Biện pháp 5 Chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi . 12 . Biện pháp 6 Tuyên truyền phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong việc đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ . 14 . Biện pháp 7 Theo dõi và đánh giá công tác đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ . 14 4. Hiệu quả Sáng kiến kinh ngiệm . 17 III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 20 1. Kết luận . 20 2. Khuyến nghị . 21 1 Môt sô biên phap ̣ ́ ̣ ́ quản lý chi đao ̉ ̣ nâng cao chất lượng công tac đam bao an ́ ̉ ̉ toan phong chông tai nan th ̀ ̀ ́ ̣ ương tich cho tre ́ ̉ trong trường mầm non VẤN ĐỀ Giáo dục Mầm non là cấp học mở đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân chiếm vị trí quan trọng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    27    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.