Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Khảo sát trình độ giáo viên và phân công giáo viên; Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn trường; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; . | Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 2 1. Cơ sở lý luận. . 2 . Quan điểm của Đảng ta về chất lượng đội ngũ giáo viên . 3 . Quan điểm của ngành Giáo dục về chất lượng đội ngũ giáo viên 5 . Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên . 6 2. Cơ sở thực tiễn . 6 . Khái quát tình hình đặc điểm trường mầm non . 6 . Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường . 7 . Những kết quả đạt được sau một năm thành lập . 7 . Những tồn tại hạn chế . 9 . Nguyên nhân của những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế . 10 3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường trong thời gian qua. . 11 . Khảo sát trình độ giáo viên và phân công giáo viên. . 11 . Khảo sát trình độ giáo viên. . 11 . Phân công giáo viên . 11 . Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn trường . 12 4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên . 13 . Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua các buổi hội thảo. 13 . 5. Nâng cao chất lượng giáo viên thông qua việc tổ chức các đợt kiến tập các chuyên đề . 14 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non 6. Nâng cao chất lượng giáo viên thông qua việc tổ chức thăm quan dự giờ các trường bạn. . 15 7. Nâng cao chất lượng giáo viên thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên. . 16 8. Nâng cao chất lượng giáo viên thông qua việc tổ chức các hội thi. 17 . 9. Bồi dưỡng chất lượng giáo viên thông qua kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi. . 18 10. Nâng cao chất lượng giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và sinh hoạt Hội đồng sư phạm. . 18 11. Động viên khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. . 19 12. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm . 20 Bài học kinh nghiệm . 20 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . 21 1. Ý nghĩa của SKKN đối với công việc quản lý . 21 2. Kết luận . 22 3. Kiến nghị các cấp quản lý giáo dục .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.