Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Quản lý và tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non

Mục đích nghiên cứu của đề tài là ttrên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non và thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại trường để đề ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên MN của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. | MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 1. Cơ sở lý luận 3 2. Cơ sở thực tiễn 4 3. Các biện pháp 5 1. Lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho 5 giáo viên. 2. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động bồi đưỡng 7 chuyên môn cho giáo viên trong nhà trường. 3. Tăng cường các điều kiện phục vụ cho hoạt động 9 BDCM cho GVMN 4. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho 13 giáo viên 5. Tổ chức thi đua khen thưởng công tác bồi dưỡng 16 chuyên môn cho giáo viên. 6. Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi đưỡng chuyên môn 20 cho giáo viên mầm non. 4. Hiệu quả sáng kiến 21 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 23 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục mầm non là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân do đó giáo viên mầm non có vị trí vai trò rất quan trọng. Đổi mới Giáo dục mầm non đã và đang diễn ra theo xu hướng đổi mới chung của Giáo dục và Đào tạo nước nhà đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non nâng cao trình độ tay nghề nghiệp vụ sư phạm của giáo viên mầm non đáp ứng với những đổi mới của giáo dục mầm non hiện nay. Chỉ thị 40 CT TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã nêu rõ Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục được chuẩn hoá đảm bảo chất lượng đủ về số lượng đồng bộ về cơ cấu đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất lối sống lương tâm tay nghề của nhà giáo. . Chất lượng đội ngũ giáo viên phụ thuộc rất lớn vào vai trò quản lý của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là hạt nhân chủ yếu để ứng dụng khoa học quản lý cải tiến các biện pháp quản lý để thực hiện mục tiêu của nhà trường. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục đào tạo của nhà trường. Trong những năm gần đây mạng lưới trường lớp mầm non được phát triển rộng khắp trong cả nước qui mô phát triển ngày càng tăng cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các trường mầm non nói chung luôn giữ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.