Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non

Thông qua đề tài “Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non” nhằm mục đích tìm tòi, khám phá ra cách chế biến món ăn phong phú hơn, hấp dẫn hơn, mùi vị thơm ngon hơn và phối hợp nhiều loại thực phẩm sẵn có ở địa phương mình, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Giúp trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. | Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở Trường mầm non PHẦN I MỞ ĐẦU Chăm soc nuôi d ́ ương vê sinh an toan th ̃ ̣ ̀ ực phâm va bao vê s ̉ ̀ ̉ ̣ ức khoẻ ̉ cho tre trong tr ương mâm non la viêc hêt s ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ưc quan trong ma toan đang toan ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ơi bâc hoc mâm non viêc chăm soc dân cân phai quan tâm đên. Riêng đôi v ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ nuôi dương va bao vê s ̃ ̀ ̉ ̣ ức khoe cua tre đ ̉ ̉ ̉ ược đăt lên hang đâu vì m ̣ ̀ ̀ ục tiêu giáo dục mầm non là hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa giúp cho trẻ khỏe mạnh hồn nhiên vui tươi phát triển cơ thể cân đối hài hòa. Nêu chăm soc nuôi d ́ ́ ưỡng tre không tôt se anh h ̉ ́ ̃̉ ưởng đên s ́ ức khoe cua ̉ ̉ ̉ ̉ ̣ tre ty lê suy dinh d ương cao anh h ̃ ̉ ưởng đên tri tuê cua tre. Do đo viêc nuôi ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ dương va giao duc dinh d ̃ ̀ ́ ̣ ưỡng va phong chông suy dinh d ̀ ̀ ́ ưỡng cho tre la hêt ̉ ̀ ́ sưc cân thiêt chinh vi vây viêc chăm soc nuôi d ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ưỡng và vê sinh an toan th ̣ ̀ ực ̉ ̉ ̀ ̣ phâm cho tre la vô cung quan trong. ̀ ̣ ̉ ưc cho tre ăn Viêc tô ch ́ ̉ ở cac l ́ ơp nh ́ ư thê nao đ ́ ̀ ể nâng cao được chất lượng bữa ăn của trẻ la vân đê ma ban giam hiêu nha tr ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ường cân phai ban. ̀ ̉ ̀ Thực hiên nhiêm vu tr ̣ ̣ ̣ ọng tâm trong năm hoc 2014 2015 c ̣ ủa nhà trường là ́ ượng nuôi dương tre và gi nâng cao chât l ̃ ̉ ảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ trong trương mâm non và năm hoc nay la năm th ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ư hai tôi đam nhân công tac ́ ̉ ̣ ́ quản lý nhà trường và trực tiếp chỉ đạo công tác ban tru cua nha tr ́ ́ ̉ ̀ ương. ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ Vây tôi phai lam thê nao đê nâng cao chất lượng bưa ăn cho tre giam ty lê ̃ ̉ ̉ ̉ ̣ suy dinh dương cho tre trong nha tr ̃ ̉ ̀ ương Đó là v ̀ ấn đề tôi luôn băn khoăn trăn trở và tôi đã tìm tòi nghiên cứu các biện pháp để làm sao nâng cao được chất lượng bữa ăn cho trẻ và giảm được tỷ lệ suy dinh dưỡng. Vì ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ượng bưa ăn va vây tôi chon đê tai Môt sô kinh nghiêm nâng cao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    30    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.