Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp thực hiện công tác tự đánh giá hướng đến kiểm định chất lượng của trường CĐSP Hòa Bình năm học 2019-2020

Mục tiêu của đề tài là đánh giá hiện trạng của nhà trường đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra theo sứ mạng, mục tiêu đã được công bố. Xác định chất lượng thực tế và hiệu quả hoạt động tổng thể của Nhà trường trong chu kỳ 5 năm. Đánh giá được hiện trạng những điểm mạnh, hạn chế so với các tiêu chuẩn đề ra, trên cơ sở đó định ra kế hoạch để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế để phát triển, từng bước hình thành văn hoá chất lượng trong nhà trường. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Đặng Trọng Nghĩa chủ trì Đinh Thị Thảo Nguyễn Thị Bích Ngọc Đỗ Thị Tiến Thành SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số giải pháp thực hiện công tác tự đánh giá hướng đến kiểm định chất lượng của trường CĐSP Hòa Bình năm học 2019 2020 HÒA BÌNH 2020 MỤC LỤC Chương QUAN . 1 Chương II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN . 10 Chương III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 23 PHẦN PHỤ LỤC . 25 ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Tên gọi Chữ viết tắt 1. Ban giám hiệu BGH 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ GD amp ĐT 3. Cán bộ giảng viên CBGV 4. Cán bộ quản lý CBQL 5. Cao đẳng CĐ 6. Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình CĐSP 7. Cơ sở vật chất CSVC 8. Chương trình đào tạo CTĐT 9. Đảm bảo chất lượng ĐBCL 10. Học sinh sinh viên HSSV 11. Hội đồng TĐG HĐTĐG 12. Kiểm định chất lượng giáo dục KĐCLGD 13. Mầm non MN 14. Nghiên cứu khoa học NCKH 15. Nhân viên NV 16. Tiểu học TH 17. Trung học cơ sở THCS 18. Tự đánh giá TĐG 19. Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng TTr KT amp ĐBCL 20. Sáng kiến kinh nghiệm SKKN ii Chương QUAN 1. Cơ sở lý luận . Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm TĐG là khâu đầu tiên trong quy trình KĐCLGD của trường Cao đẳng. Đây là quá trình nhà trường tự xem xét kiểm tra đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ GD amp ĐT. Việc tự xem xét kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục là xem xét tổng thể về tình trạng chất lượng hiệu quả của toàn bộ quá trình đào tạo nhân sự tài chính cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác từ đó có những biện pháp điều chỉnh các nguồn lực một cách phù hợp nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đã được xác định. Do đó SKKN được thực hiện trên cơ sở các lý do sau . Tự đánh giá giúp nhà trường định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động theo Chuẩn chất lượng đã được Bộ GD amp ĐT công bố gồm 10 tiêu chuẩn và 54 tiêu chí trong đó yêu cầu rõ các chỉ số cụ thể mà các trường cần đạt được để đảm ĐBCL toàn diện. Việc phân tích mô tả hiện trạng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.