Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường mầm non Sùng Phài

Sáng kiến được hoàn thành với mục đích để nghiên cứu thực trạng tìm ra nguyên nhân hạn chế để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ nhà trường thấy được chất lượng của đội ngũ đang ở mức nào, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, nhân viên với nhiệm vụ được giao, có giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Sùng Phài ngày 28 tháng 02 năm 2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp Huyện Chúng tôi ghi tên dưới đây Tỷ lệ Trình độ đóng góp Ngày tháng Nơi công tác Chức Ghi Số TT Họ và tên chuyên vào việc năm sinh danh chú môn tạo ra sáng kiến Trường mầm 11Vũ Thị Thanh 28 8 1974 non Sùng HT Đại học 40 Phài Trường mầm 22Trần Thị Thu 09 10 1971 non Sùng PHT Đại học 30 Phài Trường mầm 33Triệu Thị Kết 12 3 1966 non Sùng PHT Cao đẳng 30 Phài Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường mầm non Sùng Phài. Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Mầm non Sùng Phài. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Quản lý Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu 01 9 2018 Mô tả bản chất của sáng kiến Để thực hiện sáng kiến chúng tôi đã áp dụng bốn giải pháp như Giải pháp1 Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ Giải pháp 2 Tăng cường nâng cao nhận thức bồi dưỡng cho cán bộ thành viên trong ban kiêm tra nôi bô ̉ ̣ ̣ 1 Giải pháp 3 Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và dân chu công khai linh ho ̉ ạt ̣ ̉ trong viêc kiêm tra Giải pháp 4 Tông kêt đanh gia rut kinh nghiêm công tac ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ kiêm tra khăc phuc tôn tai sau kiêm tra ́ ̉ ơi v đôi m ́ ề công tac thi đua khen ́ thưởng. Với mục tiêu để nghiên cứu thực trạng tìm ra nguyên nhân hạn chế của nhà trường nói chung và của giáo viên nhân viên nói riêng để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ nhà trường thấy được chất lượng của đội ngũ đang ở mức nào góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên nhân viên với nhiệm vụ được giao có giải pháp khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Chúng tôi đã bổ sung điểm mới trong giải pháp xây dựng kế hoạch đó là phải căn cứ vào vấn đề nóng khó khăn vướng mắc điểm yếu của nhà trường. Trước khi thực hiện sáng kiến nhà trường đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng tập huấn cho Ban

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.